سایت سرمایه گذاری محلی درجهان

بیش از 100.000+ پروژه های سرمایه گذاری دراینجا می باشد

مدیران پروژه

فروش خودرابه 100٪ افزایش دهید
با آپلود کردن پروژه های خود در سایت frapis.comبه راحتی در جای جای دنیا به مخاطبان خود دسترسی بیابید.

پروژه های شما

اتاق مطبوعات

منتشر شده در مطبوعات ما..

نظر آنها در باره ما چیست